ข้อมูลทั่วไป
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
           คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษาฯ
           การดำเนินงานของอบต.
      ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
      ข้อบัญญัติ
      ประกาศแผนพัฒนา 3 ปี (57-59)
      การติดตามและประเมินผล
      รายงานผลการปฏิบัติราชการ
      แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
      แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2556-2558)
      รายได้ของ อบต.
      ผลงานปีที่ผ่านมา (งบประมาณ พ.ศ. 2555)
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
           ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา
           กฏและระเบียบต่างๆ
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
           สถานที่สำคัญของตำบล
      น้ำตกสายรุ้ง
      เขาทองผางับ
      สินค้าประจำตำบล
         ร้องเรียน-ร้องทุกข์
          เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ ] 
      

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำพุ 

มีทั่งหมด  4  ศูนย์

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านน้ำพุ 

    ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  2  ท่าน จำนวนเด็ก  32   คน

2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่โพธิ์ทอง  

   ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย   2 ท่าน  จำนวนเด็ฏ  37  คน

3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาผางับ 

    ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 1 ท่าน  จำนวนเด็ก   19  คน

4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนมหาตมาคานธีอนุสรณ์ 

     ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  1  ท่าน จำนวนเด็ก 20 คน 

............................................................ ........................

โครงการ  วันเด็กแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ทำรายการเมื่อ: 05-สค.-09at 16:08
 

 

โทร: 0-5594-7260 แฟกซ์: 0-5594-7260 Email : bannamphu@hotmail.com
Copyright 2013. bannamphu.go.th All rights reserved. Powered by
IPN Engineer Co.,Ltd.